โครงการสินเชื่อบ้านประชารัฐ
description

โครงการสินเชื่อบ้านประชารัฐ

โครงการสินเชื่อบ้านประชารัฐ โครงการสินเชื่อบ้านประชารัฐ ด้วยนโยบายของรัฐบาลในปี 2559 ได้ออกนโยบายช่วยเหลือผู้มีฐานะในระดับปานกลางไม่ว่าจะเป็น ผู้ที่มีรายได้ประจำมนุษย์เงินเดือน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนต่าง ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ บุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้ยังรวมถึงผู้มีรายได้ไม่แน่นอนหรืออาชีพอิสระ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขคือ ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ถือครองในที่อยู่อาศัยใดมาก่อน ไม่เคยมีชื่อหรือเคยเป็นเจ้าบ้านในอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้าน อาคารชุด ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า …